About Us News & Events Contact us

Department of Pharmaceutics

1
Dr. John Intru Disouza
2
Dr. Arehalli S. Manjappa
3
Mrs. Sunita Sakharam Shinde
4
Mr. Zaki Husain J. Tamboli
5
Mr. Gorakh Jayavant Dhumal
6
Mr. Popat Sonappa Kumbhar
7
Mr. Aamir Aziz Modak
Department of Pharmaceutical Chemistry

1
Mr. Mayuresh Vitthal Shinde
2
Mr. Amol Shantinath Sherikar
3
Mrs. Supriya Dayanand Gaikwad
4
Miss. Sayali Dilip Powar
5
Mr. Shriram Babu Nikam
Department of Pharmacology

1
Mr. Vikram Hemant Potdar
2

Mr. Sandip Dinkar Chavan

3

Mr. Ajit Baburao Patil

Department of Pharmacognosy

1
Mr. Matthad C. Mahanthesh
2

Mrs. Shewatasingh Shivabahadursingh Thakur

 

M. Pharmacy Teaching Faculty

Department of Pharmaceutics

1
Dr.  Santosh Ambadas Payghan
2

Mrs. Shalaka Ramakant Patki

  Department of Quality Assurance

1

Mr. Kiran Shiavaji Patil

2

Mrs. Sanjeevani Rajaram Desai

 

 
 
 
 
 
 

 

© tatyasaheb kore college of pharmacy