pandora beads
About Us News & Events Contact us

Academic Honour

 


 

Best Out-going Students :

Academic year

Name of the Student

2007-08

Rahul Ghaste

2008-09

Poonam Shelar

2009-10

Vishal Shirsat

 
Toppers of Final Year B. Pharm :
 

Academic year

Rank

Name of the Student

2007-08

  1.  

Phadtare Prashant

  1.  

Kempwade Amol

  1.  

Shinde Vidya

2008-09

  1.  

Patil Ravindra

  1.  

Patil Amol

  1.  

Khot Pradip

2009-10

  1.  

Malgave Nilofar

  1.  

Shirsat Vishal

  1.  

Diwadkar Vasant

 

Gate crakers:

Academic year

Name of the Student

2007-08

Amol Kempewade

Rahul Ghaste

Rajdeep Gaikawad

2008-09

Amol Patil

Shrikant Patil

Aniket Aligave

Chaitanya Walimbe

Gajanan Bhise

Ajit Patil

2008-09
Umesh Kolap
  Vishan Shirsad
  Supriya Patil
  Shital Chorawade
  Rajesh Sariputra
  Uttam Kataware

 

 


 

 
 
 
 
 

 

© tatyasaheb kore college of pharmacy